Prenájom minikaravanov - camperov za výhodné ceny.

Prenájom minikaravanov - camperov za výhodné ceny.

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1. Vyhlásenie a údaje prevádzkovateľa

 • Prevádzkovateľ:
  Atlas Camper s.r.o.,
  Vajnorská cesta 3,
  900 26, Slovenský Grob,
  IČO: 54371775,
  vedenej na Okresnom súde Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 159172/B
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje že spracováva osobne údaje v nevyhnutnom množstve, ale
  hlavne v súlade zo zákonom č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a v súlade so
  všeobecným nariadením EÚ – GDPR. Tieto údaje boli poskytnuté prevádzkovateľovi
  prostredníctvom rezervačného formuláru. Zároveň prehlasuje, že prijal všetky
  potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov a prístup
  k ním majú iba poverené osoby

2. Účel spracovávania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je vytvorenie rezervácie a objednávky, faktúry za predmetné služby a kontaktovanie prostredníctvom e-mailu. Tieto údaje boli získané vytvorením rezervácie záujemcu a sú uchovávane v dobu určitú, alebo neurčitú.

3. Rozsah spracovaných údajov

Účelom uchovávané informácie: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail.

4. Doba uchovávania údajov

 • Doba uchovávania osobných údajov osoby, ktorej bola poskytnutá služba sa
  spracovávajú, uchovávajú a archivujú 10 rokov zo zákonných dôvodov.
 • Požiadaním dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov, budú vymazané
  a súvisiace objednávky a účtovné doklady anonymizované.

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje boli spracované má právo na:

 • Opravu a aktualizáciu osobných údajov
  Vymazanie osobných údajov (požiadanie: e-mailom alebo poštou)
 • Prístup k osobných údajom
 • Namietať spracovanie osobných údajo

6. Záverečné ustanovenia

Odoslaním rezervačného formulára, dotknutá osoba potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi, na znak čoho označila súhlas v rezervačnom formulári.