Prenájom minikaravanov - camperov za výhodné ceny.

Prenájom minikaravanov - camperov za výhodné ceny.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Atlas camper s.r.o. o prenájme obytného minikaravanu

VOP
 1. Tieto všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami o prenájme obytného minikaravanu (ďalej len „karavan“), v rámci ktorých na jednej strane vystupuje spoločnosť Atlas Camper s.r.o. prenajímateľ (ďalej len „Prenajímateľ“) a na strane druhej nájomca (ďalej len „Nájomca“). v zmysle zmluvy o prenájme obytného karavanu spolu s preberacím protokolom na odovzdanie a prebratie vozidla tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme karavanu (ďalej len „Zmluva“). Prenajímateľ ponúka prenájom prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.atlascamper.sk , pričom všetky ceny sú uvádzané s DPH.
 2. Všetky vzťahy výslovne neupravené týmito VOP alebo Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi týmito VOP a Obchodným zákonníkom, majú prednosť ustanovenia týchto VOP.
 3. Doba nájmu karavanu je minimálne 3 dni. Viesť obytný karavan sú oprávnené len osoby uvedené v Zmluve. Nájomca karavanu, alebo ním určený vodič(i) musí mať ku dňu prebratia karavanu do nájmu vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu 2 rokov, a občiansky (identifikačný preukaz), alebo cestovný pas, ktorý predloží k nahliadnutiu. Identifikačné čísla dokladov sa zapíšu do Zmluvy.
 4. Ak je prenajímateľ Právnická osoba predloží ku dňu podpisu Zmluvy okrem ustanovení v bode 2. týchto VOP aj kópiu z OR nie staršiu ako 3 mesiace. Ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov predkladá aj plnú moc notársky overenú. V prípade, že v zmluvnom postavení Nájomcu vystupuje podnikateľský subjekt, fyzická osoba, štatutárny orgán resp. jeho člen, konajúci v mene podnikateľa, je povinný podpísať Zmluvu o ručení, ktorou sa zaviaže k uspokojeniu záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi v prípade, že tieto neuhradí samotný nájomca. Zmluva o ručení podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
 5. Karavan sa Nájomcovi odovzdáva po vzájomne dohodnutom čase, na adrese uvedenej na stránke www.atlascamper.sk ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Štandardný čas na prevzatie karavanu je ráno o 8:30 hod prvý deň nájmu a na odovzdanie späť prenajímateľovi do 15:00 v posledný deň prenájmu. Iné termíny je potrebné dohodnúť vopred s prenajímateľom. Karavan sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami. Všetky poškodenia a poruchy nevyznačené v preberacom protokole sa považujú za vzniknuté počas užívania karavanu nájomcom a tento za ich odstránenie, resp. náhradu škody zodpovedá.
 6. Karavan sa odovzdáva nájomcovi nepoškodený, vyčistený interiér, exteriér, naplnená propán–butánová fľaša, plná nádrž na vodu s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách.
 7. Prenajímateľ odovzdáva karavan s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Odovzdanie karavanu a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný s touto dobou rátať.
 8. Nájomca sa zaväzuje karavan užívať výhradne na jeho účel. Karavan vráti včas v stanovený dátum v zmluve, najneskôr však do 15:00 hod v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného a nepoškodeného, funkčného príslušenstva jeho súčastí, resp. iných vecí ktorých prevzatie nájomca potvrdil svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole.

 Nájomca nie je oprávnený užívať karavan v rozpore s účelom, na ktorý slúži a to najmä:

 • na prepravu tovaru,
 • na prepravu osôb alebo nákladu za odplatu,
 • na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu;
 • v rámci automobilových (motorových) športových podujatí;
 • vodičom pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok;

Nájomca ďalej nie je oprávnený užívať karavan mimo krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska ako ani žiadnou inou osobou ako: nájomcom a osobou určenou v nájomnej zmluve ako vodič karavanu. Užívanie karavanu v rozpore s účelom, na ktorý karavan slúži, jeho užívanie inou ako dohodnutou osobou alebo mimo dohodnutého územia sa považuje za závažné porušenie zmluvy. V prípade užívania karavanu v zmysle predchádzajúcej vety je prenajímateľ oprávnený fakturovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody.

 1. Prenajímateľ nezodpovedá za stratu, škodu alebo krádež osobného vlastníctva Nájomcu alebo predmetov prinesených do Obytného prívesu Nájomcom a/alebo ostatnými členmi posádky.
 2. Nájomca je zodpovedný za veci prinesené do Obytného prívesu ním samotným, ostatnými členmi posádky a/alebo tretími osobami počas doby prenájmu.
 3. Nájomca zodpovedá za udalosti, ktoré by mohli mať finančný dopad na Prenajímateľa alebo Obytný príves. Nájomca hradí všetky náklady, najmä parkovné, pokuty a iné poplatky súvisiace s používaním Obytného prívesu počas celej doby trvania nájmu. Ak bude Prenajímateľovi doručená pokuta alebo iné poplatky súvisiace s používaním Obytného prívesu v čase prenájmu, Prenajímateľ je povinný ich v lehote splatnosti uhradiť . Nájomca je povinný takto vzniknuté náklady Prenajímateľa uhradiť spolu s administratívnym poplatkom 35,- eur v plnej výške v lehote do troch (3) kalendárnych dní od dátumu doručenia faktúry
 4. Rezervácia karavanu na daný termín /elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky, príp. mailom/ platí 3 dní. Spracovanie rezervácie sa vykonáva manuálne v čo najkratšom čase po prijatí objednávky a v tejto lehote pošle Prenajímateľ Nájomcovi rezervačnú zálohovú faktúru na rezerváciu prenájmu karavanu vo výške 50% z celkovej ceny je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu.
 5. Rezervácia obytného prívesu sa stáva pre Prenajímateľa záväznou až momentom úhrady celej ceny nájmu. Celková suma za nájom je hradená na účet prenajímateľa na základe faktúry v splatnosti 14 dní pred začatím nájmu, spolu so sumou 500.‐€, ktorá tvorí vratnú zálohu na kauciu pre prípad poškodenia karavanu nekrytého poistnými podmienkami, ako aj na krytie nákladov zistených pri vrátení karavanu, ktoré môžu byť účtované po odovzdaní karavanu späť prenajímateľovi ako zmluvná pokuta a to najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • silne znečistený interiér, jeho súčasti alebo príslušenstvo karavanu /blato, živica, lepidlo, farba…/ 200,-eur
 • nadmerne znečistený exteriér vozidla 100,-eur
 • nevyčistená chladnička alebo mraziaci box 35,-eur
 • strata kľúčov alebo dokladov od vozidla 400,-eur
 • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí karavanu a iných prevzatých vecí sú hradené v plnej výške.

Prenajímateľ je oprávnený započítať si kauciu voči akýmkoľvek zmluvným pokutám, škode, sankciám a iným peňažným plneniam, ktoré je povinný uhradiť za nájomcu, resp. iným plneniam, ktoré je povinný uhradiť nájomca. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní karavanu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať do momentu jej vyčíslenia. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Na všetky takéto platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad.

Bez uhradenia nájomného aj kaucie v plnej výške nebude karavan nájomcovi vydaný do nájmu. Rezervácia v rezervačnom systéme sa automaticky ruší a Prenajímateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 60€ (slovom: šesťdesiat eur).

 1. V prípade, ak sa rezervovaný Obytný príves stane nepoužiteľným na svoj účel pre jeho závažné nepredvídateľné poškodenie a ak je súčasne predpoklad, že do začiatku prenájmu sa nepodarí poškodenia odstrániť a medzi Prenajímateľom a Nájomcom nedôjde k dohode o náhradnom riešení (napr. posun termínu, náhradný Obytný príves), je Prenajímateľ alebo Nájomca oprávnený odstúpiť od Zmluvy. V takom prípade je Prenajímateľ povinný Nájomcovi vrátiť zaplatené nájomné na bankový účet Nájomcu, a to najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.
 2. V prípade osobitných dôvodov vzniknutých z objektívnej príčiny na strane Nájomcu (napr. úraz alebo choroba), ktoré bránia Nájomcovi začať nájom obytného prívesu, si Prenajímateľ vyhradzuje právo samostatne posúdiť objektívnosť prípadu. V prípade objektívnej príčiny je potrebné túto skutočnosť Prenajímateľovi preukázať. V prípade uznanej objektívnej príčiny bude Nájomcovi umožnené, aby si pre nemožnosť nájmu vybral buď vrátenie 50% uhradeného nájomného alebo iný možný náhradný termín nájmu. V ostatných prípadoch sa zaplatené nájomné nevracia, pokiaľ sa Prenajímateľ s Nájomcom nedohodnú inak.
 3. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:
  – do 45 dní ku dňu prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom,
  – od 45 do 30 dní ku dňu prevzatia 40% z celkovej sumy za prenájom,
  – od 14 do 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom,
  – od 7 dní do dňa prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom,
  – ku dňu začatia 90% z celkovej sumy za prenájom.

Pri predčasnom vrátení karavanu zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu.

 1. Nájomca zodpovedá za to, že v karavane nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu karavanu, je nutné konzultovať vopred s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka), ktorých doklad o nákupe si nájomca odloží a tento mu bude uhradený. Je zakázané na karavane vykonávať akékoľvek úpravy – polepovanie, skrutkovanie, vŕtanie, atď.
 2. V prípade poškodenia karavanu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:
 • privolať políciu,
 • telefonicky kontaktovať asistenčné služby poisťovateľa prenajímateľa
 • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami a menami svedkov,
 • vytvoriť fotodokumentáciu nehody,
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany,
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa.
 1. V prípade odcudzenia karavanu je Nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu,
  prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od karavanu odovzdá Prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, Nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
 2. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí karavanu a jeho súčasti Nájomca obratom kontaktuje Prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.
 3. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, užívať a chrániť karavan. Ďalej sa zaväzuje neponechávať karavan nezamknutý. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie karavanu sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti karavanu, výbavu a zariadenie ako i osobné veci Nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá nájomca. Spoluúčasť nájomcu je 10 %, minimálne však 400,-eur (hradené z kaucie). V celom karavane nie je
  dovolené fajčiť! V prípade preukázateľného porušenia tohto zákazu bude uplatnená voči nájomcovi sankcia vo výške hodnoty skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie interiéru /tepovanie poťahov, kobercov a čalúnení, vypranie záclon a pod./.
 4. Prenajímateľ je oprávnený kontrolovať polohu Obytného prívesu systémom určenia polohy (GPS), ktorým je Obytný príves vybavený.
 5. Nájomca súhlasí s tým, aby mu Prenajímateľ odobral Obytný príves na jeho náklady, ak obytný príves po skončení nájmu dobrovoľne nevráti prenajímateľovi, alebo ak Obytný príves používa v rozpore so Zmluvou. Zároveň Nájomca dáva Prenajímateľovi súhlas k tomu, aby za tým účelom použil služby tretej osoby. Nájomca si je zároveň vedomý skutočnosti, že že v prípade neodovzdania Obytného prívesu Prenajímateľovi v dohodnutom čase, sa jeho ďalším užívaním dopúšťa spáchania trestného činu Neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona.
 6. Nájomca berie na vedomie, že Prenajímateľom poskytnutá povinná výbava Obytného prívesu spĺňa požiadavky slovenských právnych predpisov, a pokiaľ Nájomca použije Obytný príves mimo územia Slovenskej republiky, je povinný doplniť povinnú výbavu Obytného prívesu podľa legislatívy daného štátu. Nájomca prehlasuje, že pozná alebo si vie zistiť informácie o uvedených skutočnostiach
 7. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Všetky dojednania medzi Prenajímateľom a Nájomcom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky.
 8. Nájomca prehlasuje, že súhlasí s použitím a so spracovaním jeho osobných údajov pre účely uzatvorenia Zmluvy, ako aj pre prípad vymáhania nárokov z nej vyplývajúcich.
 9. Prenajímateľ a Nájomca sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a VOP. Ustanoveniami o zmluvnej pokute ako aj uplatnením ustanovení o zmluvnej pokute alebo úhradou zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a VOP nie je dotknuté právo Prenajímateľa na náhradu škody
 10. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že si prečítal a porozumel ustanoveniam a podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky vyplývajúce pre neho z týchto VOP, pripája svoj podpis a zároveň vyhlasuje, že tieto VOP neboli podpísané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni. VOP budú podpísané v 2 vyhotoveniach 1x pre nájomcu, 1x pre prenajímateľa.

Nájomca:

Meno a priezvisko:                …………………………………….

Adresa:                                    …………………………………….

Číslo OP:                                 …………………………………….

Dátum:                                    …………………………………….